Aanvragen verlof

Algemene informatie
In Nederland zijn kinderen vanaf hun vijfde verjaardag tot en met het schooljaar waarin ze zeventien jaar worden leerplichtig. De leerplichtambtenaar ziet er samen met de school en de ouders op toe dat kinderen deze leerplicht nakomen. Veel ouders / verzorgers hebben vragen over de leerplicht.

Informatie Gemeente Almere
> Informatie Leerplicht

Verlof aanvraagformulier
Let op! Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij de directie van de school.

> Formulier vrijstelling schoolbezoek

Bij te voegen stukken:
Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een gewaarmerkte (niet voorgedrukte) werkgeversverklaring te worden overlegd.

Aanvullende informatie m.b.t. verlof voor een huwelijk of verlof i.v.m. het overlijden
Voor het aanvragen van verlof m.b.t. een huwelijk vragen wij u een kopie van de huwelijkskaart mee te geven. In het geval van overlijden graag een kopie van de akte van overlijden of de rouwkaart.