Talenten

Binnen De Droomspiegel staat het leren en de ontwikkeling van de leerlingen centraal. De focus is hierbij gericht op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Bij hun voorbereiding op een actieve participatie in de samenleving, nu en later, wordt naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ook aandacht gegeven aan bijvoorbeeld de sociaal-emotionele kant van hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij nodigen onze leerlingen uit, in samenwerking met leerkrachten en andere leerlingen, mede sturing te geven aan hun eigen leerproces en daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen. Wij creëren mogelijkheden om het leren voor onze leerlingen betekenisvol en zinvol te maken.

 

Betekenisvol leren houdt voor ons in dat onze leerlingen door actieve deelname de leerinhoud begrijpen, begrippen kunnen toepassen, verbanden kunnen leggen en zelf voorbeelden kunnen geven. In het bijzonder betekent het dat onze leerlingen het geleerde ook kunnen toepassen buiten de directe leersituatie, in de omgevingen waarvan zij deel uitmaken. Abstractie en veralgemenisering winnen aan betekenis als er concrete ervaring in een specifieke context aan ten grondslag ligt. Van zinvol leren is volgens ons sprake als onze leerlingen zich de leerinhoud gaandeweg eigen maken. Op die manier vormen zij zich een beeld van de wereld, van hun positie daarin en van hun mogelijkheden in relatie tot anderen. Om dit te bereiken is het nodig dat verbindingen worden gelegd tussen wat geleerd moet worden en de al aanwezige kennis en ervaringen die leerlingen meenemen naar school. Wij vragen een actieve leerhouding van onze leerlingen, want in onze visie is leren een dynamisch proces waarin leerlingen zelf nieuwe kennis construeren op basis van wat ze al weten en kunnen. Door middel van concrete opdrachten worden de leerlingen geconfronteerd met het algemene principe dat in die context aan de orde is. Wij stimuleren hierbij nieuwe informatie te verbinden met bestaande ideeën, houdingen en ervaringen en zelf actief te zoeken naar informatie en te bouwen aan kennis.

Ons uitgangspunt is dat iedere leerling anders is wat betreft capaciteiten, interesses en identiteiten. Uit respect voor die verschillen stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele leervraag van onze leerlingen, bieden wij leerarrangementen op maat en streven wij er naar dat elke leerling in relatie tot zijn talenten het maximale eindresultaat behaalt. Wij beogen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Waar het leerproces stagneert en aanvullende ondersteuning of professionele zorg gewenst is, zorgen wij er voor dat ‘het leren blijft lukken’. Wij zijn ervan overtuigd dat(zelf)vertrouwen en veiligheid in dit verband belangrijke voorwaarden zijn. Afhankelijk van de te leren kennis en vaardigheden en de te bereiken doelen, wordt in ons onderwijs gebruik gemaakt van verschillende (didactische) werkvormen, zoals klassikale lessen, groepswerk, individuele projecten en buitenschools leren.

Wij beschouwen de school als een leer- en leefgemeenschap waarin leerlingen met en van elkaar leren en waarin wij voorzien in ieders behoefte aan geborgenheid,duidelijkheid en waardering.