Visie

Het beste dat je kunt worden is jezelf!

'Ruimte om te groeien' Wij willen dat onze leerlingen de ruimte krijgen om te groeien in alle opzichten. Het onderstaande is daarom voor ons van essentieel belang om onze visie gestalte te kunnen geven en dromen te kunnen realiseren.Basis

'Wij respecteren elkaar en onze omgeving'

Leerlingen kunnen alleen groeien en ontwikkelen in een veilige (leer)omgeving, waarin zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij willen dat onze leerlingen zichzelf en elkaar beter leren kennen. Wij maken daarom gebruik van de identiteitscirkel, betrokken personencirkel en het digitaal portfolio. Doordat de leerlingen elkaar en zichzelf beter leren kennen ontstaat er wederzijds begrip en neemt het pestgedrag af. Ook kunnen de kinderen gericht gaan werken aan hun eigen ontwikkeling, aangezien zij zelf beter weten waar zij aan moeten werken en waar hun ontwikkelpunten liggen. Wij beseffen en respecteren dat ieder mens uniek is en dat ieder mens er mag wezen, waarbij wij kinderen waarderen om wie ze zijn en niet op datgene wat ze (nog) niet kunnen. Wij leren niet om te leren, wij leren om te leven. Ieder kind is talentvol en waardevol. Naast het cognitieve leren vinden wij het sociale leren, het goed om kunnen gaan met anderen en ook het van elkaar leren, zeker zo belangrijk. De leeromgeving moet goed verzorgd zijn, waar iedereen zich verantwoordelijk voor voelt. Wij letten op elkaars spullen en gaan altijd voorzichtig met elkaars materialen en die van de school om.

Werkwijze
Er wordt betekenisvol geleerd en efficiënt gewerkt

Leerlingen kunnen pas echt goed en efficiënt leren indien de leerstof betekenisvol en uitdagend wordt aangeboden. De intrinsieke betrokkenheid en kracht die van de leerlingen zelf uit gaat moet optimaal benut worden. Daarnaast is de ontwikkelingsgerichte houding van de leerkrachten essentieel, zodat de leerlingen positief benaderd worden en zij de kans krijgen om fouten te maken, zodoende van fouten te leren en met hulp van de leerkracht te gaan kijken hoe het op de volgende manier anders en beter gedaan kan worden. Het proces is belangrijk en de leerkrachten moeten weten hoe zij de leerlingen kunnen helpen om een goed resultaat te kunnen bereiken. De interesses van de kinderen benutten en overzichtelijk te werk gaan, zodat er verbanden worden gezien. Wij werken dan ook met mindmaps, zodat kinderen die verbanden kunnen leggen. Zodoende krijgen de leerlingen het overzicht en behouden ze het gedurende de schooljaren.

Daltononderwijs wordt als middel ingezet om de zelfstandigheid en betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Daarnaast maken wij volledig geïntegreerd gebruik van ICT. Er wordt efficiënt gewerkt doordat wij de computer veel beter en structureel inzetten en daarom tijd besparen. Kostbare tijd die wij willen gebruiken om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat hen werkelijk beweegt. Ook zijn leerlingen veranderd in deze tijd omdat zij opgegroeid zijn met de computer en meer visueel ingesteld zijn. Ook is de wijze van communiceren anders geworden de laatste jaren.

Sfeer
Er heerst een goede sfeer in een open (katholieke)cultuur

Als de sfeer ook nog goed is op school en er ruimte is voor het aangaan van de discussie kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Humor is voor ons van enorm belang om de sfeer goed te kunnen houden en om leerlingen te laten ontspannen. Tevens relativeert humor en geeft het ruimte aan elkaar tijdens het dagelijks werken op school.
Wij stellen ons tevens tot doel onze katholieke levensvisie en cultuur uit te dragen. Leerlingen moeten weten welke invloed het christendom heeft en heeft gehad op de westerse wereld. Tevens hoort het bij de algemene ontwikkeling om kennis te hebben van de religieuze geschiedenis en de vertaling naar deze tijd. De Droomspiegel staat natuurlijk open voor andere levensopvattingen en wil graag intern in gesprek gaan met alle betrokkenen, maar ook extern met 'anderen' over het geloof.

Wij zullen onszelf constant een spiegel voor gaan houden of wij wel op de juiste wijze bezig zijn. Wij moeten altijd open staan voor feedback. Als ouders/verzorgers met een andere levensbeschouwelijke overtuiging onze grondslag onderschrijven, dan zijn zij van harte welkom bij ons op school.